Немско-български преводач онлайн


  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
(239 votes, rating: 4.6/5)


За да превеждате от немски на български, въведете текста в горния формуляр за редактиране и щракнете върху бутона „Превод“. Ще получите превода на текста на български език в долния прозорец за редактиране.

 0 /5000


Втори немско-български преводач онлайн

За да преведете от немски на български, въведете текста в горния прозорец за редактиране и щракнете върху бутона „Превод“. Текстът ви ще бъде преведен на български в долния прозорец за редактиране. Моля, имайте предвид също така, че нашият немско-български преводач може да превежда наведнъж само до 1000 знака.


 0 /1000

Немският език принадлежи към западната група германски езици от индоевропейското семейство. Немският език е най-близкородствен с други западногермански езици, а именно африканс, нидерландски, английски и фризийски. Днес немският език е един от основните езици в света. Той е най-разпространеният език в Европейския съюз. Немският е официален или един от официалните езици в Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенщайн и италианската провинция Южен Тирол. Той е и официален език на Люксембург и Белгия. Немският език е широко разпространен като чужд език, особено в континентална Европа, където е третият най-популярен чужд език, както и в Съединените щати. Немският е флективен език, той има четири падежа за съществителните, местоименията и прилагателните: именителен (номинатив), винителен (акузатив), дателен (датив), родителен (генитив); три рода (мъжки, женски, среден); две числа (единствено и множествено). Аглутинацията в немския език е доста рядка. Членът в немския език е служебна дума, която указва рода, числото и падежа на съществителното име. Фонетиката на немския език включва 44 звука, от които 16 гласни, 3 дифтонги, 22 съгласни и 3 африката. Немският език има много регионални различия и диалекти, сред които има съществени разлики. Съществуват 3 основни групи диалекти: Нисконемски диалекти (нискофренски, нискосаксонски, източнонисконемски), среднонемски диалекти (западносреднонемски, източносреднонемски), южногермански диалекти (горнофренски, алемански, баварски). Съществуват и супердиалектни форми: Австрийски и швейцарски версии на немския език. В немската азбука се използват 26 двойки латински букви; буквите, обозначаващи умлаутираните звукове (ä, ö, ü) и лигатурата β (escet), не са включени в азбуката.