Преводач от български на албански онлайн


За да използвате нашия онлайн преводач за превод от български на албански, моля, просто въведете текста си в предоставеното поле. След това щракнете върху зеления бутон „Превод“ и текстът ви ще бъде преведен. Моля, имайте предвид също така, че нашият българо-албански преводач може да превежда наведнъж само до 5000 знака.

 0 /5000


Албанският е езикът на албанците, основното население на Албания и част от населението, живеещо в Гърция, Северна Македония, Сърбия, Република Косово и Черна гора. Протоалбанският език е принадлежал към палеобалканската езикова област, съседна на древногръцката езикова област. Речникът на албанския език съдържа значителен брой думи, наследени от древността от индоевропейската общност. В същото време в албанския език има много думи от латино-романски, съвременен гръцки, славянски и турски произход. Писане на основата на латинската азбука с диакритични знаци. Съвременният албански език има пет падежа: именителен, родителен, дателен, винителен и аблативен. Съществителното име в албанския език има категории род, число, падеж, както и определеност и неопределеност. Глаголът в албанския език има категории лице, число, време, настроение и глас. Всички тези категории се изразяват главно чрез склонението. Общият брой на говорещите албански език е около 7 милиона души.